Det mener vi

Anbefalinger fra C4 til regulering af fangst, transport lagring og anvendelse af CO2 (CCUS): 

  • Hovedstadens største forsyningsselskaber vil sammen fange ca. 3 mio. tons CO2 om året – men det kræver politisk handling nu
  • Stabile og langsigtede regulatoriske rammer er nødvendige for at skabe sikkerhed for investorer
  • Der bør rindgås aftale om udvikling af eller adgang til et eller flere CO2 lagre hurtigst muligt med henblik på at kick-starte CCUS værdikæden. På den helt korte bane bør staten afsætte de fornødne midler til, at GEUS kan undersøge, om forskellige danske formationer er anvendelige til CO2-lagring.
  • Støttepuljen til CCUS fra Klimaaftalen bør bruges til støtte af CO2-fangstprojekter med fuld fleksibilitet i valg mellem lagring og anvendelse (fx til PtX) i projektets levetid.
  • Behov for samtidig udvikling af hele CCUS-værdikæden. Der skal skabes incitamenter på tværs af værdikæden og relevant regulering på el-, varme- og affaldssiden skal koordineres
  • Etablering af klare rammer for prissætning af overskudsvarme for anlæg med CO2-fangst.
  • Tænke i storskala der har potentiale til at drive omkostninger til infrastruktur ned – her er CO2-klynger som C4 helt oplagte
  • Det skal sikres, at der ikke er hindringer for, at CO2’en kan transporteres over landegrænser (London-konventionen) samt sikre mulighed for laging i Danmark.
  • CO2-udledning fra processer, som kan erstattes med vedvarende alternativer, bør ikke udstyres med CO2-fangst. Lagring af CO2 må ikke medføre øget produktion eller anvendelser af fossile brændstoffer.
  • Der er behov for sondring mellem den klimamæssige effekt af fossil og biogen CO2 – kun biogen CO2 kan levere negative udledninger og er dermed forudsætning for produktion af bæredygtige grønne brændstoffer (PtX). 

Rul til toppen