Om C4

Bag C4-fællesskabet står ARC, ARGO, BIOFOS, Copenhagen Malmö Port (CMP), CTR, HOFOR, Vestforbrænding, VEKS og Ørsted. Selskaberne i C4 ønsker at bidrage positivt til at løse klimaudfordringen.

Selskaberne leverer i dag varme, el, spildevandsrensning, affaldshåndtering, havneinfrastruktur og meget andet til gavn for borgere og virksomheder i Hovedstaden. Derfor udleder selskaberne også ca. 3 mio. ton CO2 ud ad skorstene hvert år. Målet er at fange CO2 på selskabernes store energianlæg og spare atmosfæren for disse CO2-udledninger.

C4 arbejder for at undersøge, og om muligt virkeliggøre, visionerne om at fange og lagre/udnytte store mængder af CO2 i hovedstadsområdet. Ved at indfange CO2’en fra en række store energianlæg og enten lagre den eller omdanne den til grønne brændstoffer kan man både reducere CO2-udledningen og skabe grønne løsninger til sektorer, der ikke umiddelbart kan elektrificeres. De muligheder skal undersøges nærmere, da det kan blive et vigtigt bidrag til at nå Danmarks klimamål.

Sigtet er i første omgang at sikre, at viden og indsigt i arbejdet med CO2-fangst deles og udnyttes gensidigt og samtidig undersøge og kortlægge mulighederne for at etablere fælles løsninger. Når flere aktører deles om infrastrukturen, bliver den billigere til gavn for den grønne omstilling. Samtidig kan der høstes betydelige skalafordele ved fangst, lagring og udnyttelse af CO2

Rul til toppen